โรงเรียนคอมพิวเตอร์ออกแบบ ออลสเต็ป สุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ  086-899-9921 , 097-262-9633 |

[ เวอร์ชั่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ ]

 

3Ds MAX for Arch.&Design Workshop

 

หลักสูตร 3D งานออกแบบและสถาปัตย์
สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงนำไปใช้งานจริงได้
โปรแกรม 3Ds Max 2015 + V-Ray Basic สอนครอบคลุมเวอร์ชั่น 2013-2016

เรียนทั้งหมด 36 ชั่วโมง
(ตามตารางเรียนด้านล่าง)

ค่าเรียน 6,500 บาท
(พร้อมคู่มือและไฟล์งานประกอบการเรียน)

จำนวนผู้เรียน 4-8 ที่นั่ง ต่อห้อง

Thumbnail Image 1

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง

 

หลักสูตรเรียนโปรแกรม 3 มิติ ที่ช่วยงานออกแบบและตกแต่งสำหรับงาน ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม
ภายใน-ภายนอกเพื่อนำเสนอภาพเปอร์สเปคทีฟ การสร้างโมเดล, เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ที่เกี่ยวกับ
งานสถาปัตยกรรมโดยตรง รวมทั้งการกำหนดวัสดุ จัดแสง จัดองค์ประกอบภาพ ให้ดูสมจริง

 

 

ตารางวันเปิดเรียน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

23 กรกฎาคม 2559

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
23 ก.ค. - 28 ส.ค. 2559

11:00 - 14:00 น.
(ครั้งละ 3 ชม., 12 ครั้ง)

26 กรกฎาคม 2559

เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี
26 ก.ค. - 18 ส.ค. 2559

13:00 - 17:30 น.
(ครั้งละ 4.5 ชม., 8 ครั้ง)

เรียนไม่เกิน 8 ที่นั่ง/ห้อง หากต้องการเรียนส่วนตัวหรือจัดกลุ่มเรียนเอง สามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนได้ โดยโทรติดต่อ 086-899-9921, 097-262-9633


Thumbnail Image 1

เหมาะสำหรับนักออกแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร,ช่างเทคนิค นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สำหรับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรที่ต้องการใข้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทัศนียภาพ
2. สำหรับผู้รับเหมา ที่ต้องการออกแบบทัศนียภาพเสนอต้นแบบให้ลูกค้าดูตัวอย่างก่อนสร้างจริง
3. เป็นนักออกแบบภาพ 3 มิติและทัศนียภาพ ทำงานในบริษัทออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน
งานบูธแสดงสินค้า จัดฉาก-สถานที่
4. เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
5. นักออกแบบกราฟิก งานสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์

Import ไฟล์ Autocad. Illustrator, SketchUp เข้ามาใช้ร่วมกับ 3Ds Max ได้

Thumbnail Image 1

รายละเอียดการเรียน : เน้นการเรียนภาคปฏิบัติจากตัวอย่างงานจริง แบบ Workshop

ครั้งที่ 1 Standard 3D Geometry
: เป้าหมาย - สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์-Props. เช่น โต๊ะ, เตียง, ชั้นวาง, ตู้, Partition ได้

- พื้นฐานการใช้โปรแกรมกับเครื่องมือที่ใช้บ่อย , กำหนดหน่วยวัด
- สร้างโมเดล-เฟอร์นิเจอร์ จากโมเดลเรขาคณิตชนิด 3D Geometry : Standard Primitive
..โดยใช้การป้อนค่า ขนาด-พิกัด , สร้างโมเดลโดยการใช้ Snap และ AutoGrid
- การ Move จัดวางชิ้นงานประกอบกัน , การ Copy , Rotate , Scale
- สร้างโมเดล-เฟอร์นิเจอร์ จากโมเดล ชนิด Extended Primitive ที่ใช้บ่อย
- สร้างโมเดล-เฟอร์นิเจอร์ จากโมเดล ชนิด Compound object ที่ใช้บ่อย

ครั้งที่ 2 Shape 2D to Modeling 3D
: เป้าหมาย - สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์-Props. เพิ่มเติม จากเส้นอิสระได้ (2D to 3D)

- สร้างโมเดล 3D จากเส้น 2D ประเภท โครงลวด-เส้นถัก แบบ Wire 3D
- สร้างโมเดลแบบแท่ง หนา/สูง ตามหน้าแปลน แบบ Extrude ทั้งแบบทึบตันและเจาะช่อง-รู
- สร้างโมเดลแบบรูปทรงกลึง ด้วยคำสั่ง Lathe

ครั้งที่ 3 Material
: เป้าหมาย - กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิวให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้

- การใช้ Material editor กำหนดรูปแบบ Standard Material
- กำหนดระดับผิว Diffuse , Specular , Glossiness
- กำหนด Option material : Self-illumination , Opacity
- Map ลวดลายในระดับ Diffuse map , Bump map , Reflection map , Opacity map
- กำหนดรูปแบบ Raytrace Material
- การแยกวัสดุผิวหลายชนิดในโมเดลเดียวกัน
- ควบคุม-แก้ไขตำแหน่งของลายวัสดุบนโมเดล

Thumbnail Image 1

ครั้งที่ 4 Editable Poly Project
:
เป้าหมาย - Workshop 1 สร้างงานออกแบบโมเดล 3D ได้

- การใช้คำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ สร้าง ดัดแปลง แก้ไขโมเดล
- สร้างโมเดลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประเภท Editable Poly ได้
- สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน แบบ Polygon
- ปรับรูปทรงโดยแก้ไข จุด ( Vertex), เส้นโครง ( Edge) และช่องผิว ( Polygon)
- การใช้คำสั่ง สร้าง ปรับแต่ง แก้ไข ด้วยคำสั่งใช้บ่อยในระดับย่อยต่างๆ
- การแยก Material แบบ Multi บนผิวโมเดลชิ้นเดียวกัน

- Workshop สร้างงานโมเดลชนิด Editable Poly
- กำหนดขอบเขตพื้นที่ของงาน
- สร้างงานโมเดลเฟอร์นิเจอร์ , ตัวสินค้า และProps. ประกอบในงาน
- สร้างโมเดลโครงสร้างประกอบพื้นที่งาน Booth
- จัดวาง-จัดองค์ประกอบตัวสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ลงในพื้นที่งาน
- จัดมุมมองภาพและกำหนด Camera view


ครั้งที่ 5 Running a Workshop-1
:
เป้าหมาย - Workshop ออกแบบ-สร้างงานโมเดลและจัดองค์ประกอบและจัดแสงได้

Thumbnail Image 1

- การใช้งาน Unwrap UVW คลี่กางแผ่นผิวโมเดล เพื่อการตกแต่งพื้นผิว

- จัดแสงบรรยากาศคลุมโทนสำหรับงานพื้นที่เปิด
- จัดแสงเน้นจุดเด่น ในพื้นที่งาน
- จัดแสงโดยใช้หลอดไฟ ประเภท Downlight , Uplight , Spotlight , Area light และไฟซ่อน
- Render ด้วยระบบ Light tracer หรือ Mental Ray
- Render ส่งงาน

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP

 

ครั้งที่ 6 Running a Workshop-2
:
เป้าหมาย - Workshop 2 "Interior" สร้างงานออกแบบ-ตกแต่งภายใน ได้

- กำหนดขนาด พื้นที ของห้องจากตัวอย่างแบบร่าง เช่น ห้องชุดพักอาศัย หรือ Shop
- สร้างโมเดลเกี่ยวกับงานสถาปัตย์-สิ่งก่อสร้าง-โครงสร้าง ประกอบด้วย เสา แปลนผังเสา พื้น ผนัง
..ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ฝ้าหลุม ฝ้า Drop และ
- สร้างโมเดล ส่วนตกแต่งเพิ่มเติม Built-in ลงในห้อง
- กำหนด Material และแยก Material ใช้โครงสร้างห้อง
- จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โมเดล 3D ที่สร้างเตรียมไว้ หรือโมเดล 3D สำเร็จรูป

Thumbnail Image 1

ครั้งที่ 7 Modeling Freeform and Other forms
:
เป้าหมาย - สร้างโมเดลประเภท ฟรีฟอร์ม ได้

- สร้างโมเดลด้วยชุดคำสั่ง ชนิด NURBS
- สร้างโมเดล ชนิด Surface
- สร้างโมเดล ชนิด Loft

- Workshop สร้างโมเดลประเภท ฟรีฟอร์ม

Thumbnail Image 1

ครั้งที่ 8 Camera Light Shadow and Renderer
:
เป้าหมาย - Workshop 2 "Interior"(ต่อ) สร้างงานออกแบบ-ตกแต่งภายใน ได้

- กำหนดมุมมองภาพ โดยใช้ Camera view
- จัดแสงและ Render ด้วยระบบ Standard light , Scanline render
- จัดแสงบรรยากาศคลุมโทนสำหรับงานพื้นที่ปิด-Interior light
- จัดแสงเน้นตำแหน่งหรือแสงอาทิตย์
- จัดแสงโดยใช้หลอดไฟ ประเภท Downlight , Spotlight , Area light และไฟซ่อนหลืบ
- จัดแสง-คำนวนแสงและ Render ด้วยระบบ Radiosity
- Render ส่งงานภาพนิ่ง

Thumbnail Image 1

ครั้งที่ 9 Lighting and Renderer of 3ds Max
:
เป้าหมาย - Workshop 3 "Exterior-Building" สร้างงานอาคารและจัดแสงภายนอกได้

- ใช้แบบแปลนจาก AutoCAD ขึ้นโมเดลอาคารใน 3Ds Max
- หรือใช้ไฟล์ภาพสแกนแบบแปลนดร๊าฟแบบเพื่อขึ้นโมเดลแล้วเข้าสเกลจริง
- แก้ไข-เพิ่มเติม-ดัดแปลง โมเดลแบบ Editable Poly
- จัดวางโมเดล-จัดองค์ประกอบภาพ โดยใช้โมเดล Editable Poly ที่สร้างเตรียมไว้ลงในพื้นที่งาน
- การซ้อนภาพงานโมเดล 3D ลงในภาพถ่ายสถานที่จริง และ Props.ภาพถ่ายจริง โดยใช้ Environment map , Opacity map และ Matte/Shadow
- จัดมุมมองภาพและกำหนด Camera view
- จัดแสงระบบ Standard Light และ Scanline Renderer
- จัดแสงบรรยากาศคลุมโทน Ambient light
- จัดแสงเน้นจุดเด่น Key light
- จัดแสงโดยใช้หลอดไฟ Photometric light
- Render ด้วยระบบ Scanline Renderer

- Render ด้วยระบบ Light tracer

- การใช้ระบบ Mental Ray Renderer
- การใช้ Material ชนิด Mental Ray
- จัดแสงระบบ Mental Ray
- การใช้ Mental Ray Photographic Exposure

- Render ส่งงาน Workshop

Thumbnail Image 1

ครั้งที่ 10 Rendering with V-Ray Basic
:
เป้าหมาย - ใช้ระบบ Render : V-Ray เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน

: เตรียมงานโมเดล จัดองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม สำหรับ V-Ray Renderer
- การใช้ระบบ V-Ray Renderer, Environment
- V-Ray Render setup, V-ray Material

Thumbnail Image 1

ครั้งที่ 11 Rendering with V-Ray Basic
: เป้าหมาย - : ใช้ระบบ VRAY Render (ต่อ)

- การจัดแสง VRay Light
- การจัดแสง Vray Sun
- การจัดแสง Vray IES
- V-Ray Render Output ส่งงาน

Thumbnail Image 1

ครั้งที่ 12 Animation for Design Presentation
: เป้าหมาย - ทำภาพเคลื่อนไหวนำเสนองานออกแบบ 3D ให้น่าสนใจ

- Walktrough Animation : การทำมุมกล้องเคลื่อนไหว แบบเดินสำรวจ
- View 360 : การทำมุมกล้องเคลื่อนไหว แบบหมุน 360 องศา
- Transform Animation : สร้างการเคลื่อนไหวให้วัตถุ โมเดล และกล้อง
- Render Animation บันทึกเป็นไฟล์ Video

Thumbnail Image 1

 

 

สรุปเนื้อหา-หัวข้อทฤษฎีที่ประกอบอยู่ในหลักสูตร Workshop:

Modeling
1. สร้างโมเดล 3 มิติ จาก Standard Primitive และ Extended Primitive
2. จัดวางองค์ประกอบโมเดล ตามขนาด สัดส่วน และระยะ ตามจริง
3. สร้างโมเดล 3 มิติ จากการ Modify วัตถุ ด้วยคำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ
4. สร้างและแก้ไขเส้น 2 มิติ Spline ด้วยเครื่องมือในระดับ Sub-Object
5. สร้างโมเดล 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ Spline ด้วยคำสั่งขึ้นรูปใน Modifier list
6. สร้างโมเดล สำเร็จรูปทางสถาปัตย์ เช่น ประตู หน้าต่าง ต้นไม้ ฯลฯ
7. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Polygon
8. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Nurms
9. สร้างโมเดล 3 มิติ รูปทรงฟรีฟอร์ม รูปแบบ Loft
10. ขึ้นรูปโมเดล โดยใช้แบบแสดง แบบแปลน จาก ไฟล์ Autocad

Materials and Map

11. Setting Material Editor ระดับ Standard
12. การกำหนด Basic Parameters : Ambient, Diffuse, Specular, Glossiness,
.... Self-illumination, Opacity
13. Setting Material ระดับ Multi Sub-object แยกวัสดุในวัตถุเดียวกัน
14. Setting Material ระดับ Matte/Shadow
15. Setting Material ระดับ Raytrace
16. Setting Maps ระดับ Diffuse, Opacity, Bump, Reflection
17. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข Material Editor
18. Material ชนิด Mental Ray

CAMERA
19. ใช้กล้องแบบ Target ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและ เปลี่ยนทิศทาง
20. ใช้กล้องแบบ Free ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและเปลี่ยนทิศทาง

Lighting, Effect and Environment
21. การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light
22. การปรับค่า Parameter ของ Standard Light
23. การใช้แสงแบบ Photometric Light
24. การปรับค่า Parameter ตามสภาพงาน
25. การควบคุมอุณหภูมิการกระจายแสง ด้วย Exporesure Control ชนิดต่าง ๆ
26. การจัดแสง Interior และ Exterior ด้วย Standard light
27. Radiosity คำนวนการจัดแสง Interior ด้วย Photometric Light
28. Radiosity คำนวนการจัดแสง Exterior ด้วย Photometric Light
29. การใช้ Material ร่วมกับการคำนวน Radiosity
30. การจัดแสง Exterior ด้วย Skylight , Advance Lighting : Light Tracer
31. การจัดแสง Interior ด้วย Skylight , Advance Lighting : Light Tracer
32. จัดแสงแบบ Global illumination โดยใช้ Mental Ray
33. การใช้ VRay Renderer ระดับ Preview
....(ใช้ ค่าการ Renderแบบคุณภาพต่ำในห้องเรียน และป้อนค่าแบบ Render Final เมื่อใช้งานจริง )

VRay Renderer : การปรับค่าระบบ Indirect Illumination หรือ Global Illumination (GI)
34. การใช้ VRay Light , VRay Sun , VRayIES
35. การกำหนด Material ของ VRay
36. การตั้งค่า VRay Renderer ทั้งแบบ Render เร็ว และแบบ Render คุณภาพสูง

Walktrough Animation
37. กำหนด Time Configuration ระบบภาพ และช่วงความยาว Video
38. สร้างงาน Animation ด้วย Auto key , Set Key ควบคุม-แก้ไขจุดบันทึกการเคลื่อนไหว (Keyframe)
39. สร้างงาน Animation ด้วย WalkThrough Assistant
40. Render Animation บันทึกเป็นไฟล์ Video

Thumbnail Image 1

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP

 

จุดประสงค์และเป้าหมายในการเรียน
(1) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องสร้างชิ้นงานตามแบบร่างได้
(2) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์วิธีการสร้างโมเดล 3 มิติ
ชนิดต่างๆ โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมได้
(3) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องกำหนดวัสดุพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามชนิดของโมเดล 3 มิติ
(4) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะสร้างมุมมองทัศนียภาพและบรรยากาศได้
(5) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องจัดระบบแสงสว่าง ได้ทั้งแบบภายนอก
และแบบภายในอาคารได้
(6) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องจัดระบบแสงสว่าง และประมวลผลภาพในระบบต่างๆ ได้
(7) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องประมวลผลภาพ จัดหน้าเอกสารนำเสนอ
และสั่งพิมพ์ด้วยขนาดและความละเอียดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

 

Thumbnail Image 1

เรียนปฏิบัติกับตัวอย่างงานจริง ราคาค่าเรียนที่เหมาะสม ประสบการณ์การสอนมาแล้ว 12 ปี สามารถโทร.ปรึกษาได้ตลอด เรียนแล้วนำไปใช้งานได้จริง เรียนทบทวนซ้ำฟรี ภายใน 2 ปี


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. โทรศัพท์แจ้งเพื่อจองที่นั่ง โทร 086-899-9921 หรือ 097-262-9633 โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เรียน

2. สมัครเรียนและชำระค่าเรียนโดยตรง ที่สำนักงาน All Step ชั้น 2 อาคารแฟร์ทาวเวอร์ สุขุมวิท 50 ห้อง 105 ซอยสุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10260

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103547027089

 

หากท่านไม่สะดวกในการเข้ามาสมัครเรียนและชำระค่าเรียนโดยตรงที่ศูนย์อบรมฯ All Step

ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

ประเภท : ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัดออลสเต็ปคอมพิวเตอร์กราฟิก โซลูชั่น

หมายเลขบัญชี : 403-313841-0

 

หรือ

 

บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำโรง ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : เทพฤทธิ์ ทองดี (ครูผู้สอน-ผู้จัดการ)

หมายเลขบัญชี : 122-5-29421-2

 

หากท่านชำระเงินค่าเรียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ฯ แล้วกรุณาโทรฯ แจ้งยืนยันการชำระเงินที่ 086-899-9921 หรือ 097-262-9633

 
Line ID: allstep

email : อีเมลล์ถึงเรา allstep.net@gmail.com หรือ all_step@yahoo.com

Facebook

All Step likes

All Step CG Solution Ltd.,Part. All Step CG Solution Ltd.,Part.

 

กรุณาสมัครเรียนและชำระค่าเรียน ก่อนวันเปิดเรียน ตามตารางเรียน

 

แผนที่การเดินทาง

Thumbnail Image 1

 

Onsite service

เปิดอบรมนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกในการเรียนโดย หน่วยงาน องค์กร ราชการ และบริษัท ต่างๆ  ประสงค์ ที่ จะติดต่อครูผู้สอนและวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตร ในสถานที่ของท่าน

กรุณาติดต่อ  086-899-9921 , 097-262-9633


 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ All Step CG Solution ltd.,part. อาคาร แฟร์ทาวเวอร์ ชั้น 2 (ห้อง 105) สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 086-899-9921 หรือ 097-262-9633 email : all_step@yahoo.com , allstep.net@gmail.com

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก 3ds max 3D MAX V-Ray AutoCAD อย่างมีคุณภาพ จากตัวอย่างงานจริง ปฏิบัติงานจริง ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถนำวิชาปฎิบัติงานจริงได้ออลสเต็ป ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2546

 

 

#โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ #สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก #3ds max #3D MAX #V-Ray #AUTOCAD อย่างมีคุณภาพ จากตัวอย่างงานจริง ปฏิบัติงานจริง ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถนำวิชาปฎิบัติงานจริงได้ออลสเต็ป ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2546

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP